Relatoriu Servisu Munisipal Patrimoniu no Logistika Q1Q2 2023 no PAA 2024Servisu Munisipal Patrimonio no Logistika  mak servisu husi Autoridade Munisipal ka Administrasaun Munisipal, ne’ebé iha nia misaun atu assegura apoiu tekniku no administrativu ba Prezidente Autoridade ou Administrador iha Autoridade Munisipal ka Administrador Munisipal no ba órgaun sira no servisu seluk husi Autoridade Munisipal ka Administrasaun Munisipal iha dominiu jestaun logistika no jestaun patrimonial.


Anexu dokumentus

© 2024 Autoridade Municipio Bobonaro